DRAMATICKÁ SEKCE

 

DRAMATICKÁ SEKCE

V dramatické sekci jsou  kroužky  rozděleny podle věku dětí na : Koťátka /pro děti 6-8 leté/, Koťata /pro děti 9-10 leté/,  a divadelní kroužek pro děti od 11 do 15 let.  Děti se díky dramatické výchově   učí získávat  vztah k dramatickému umění , dostávají  hlasovou, pohybovou a loutkohereckou průpravu . Baví je  vytvářet vlastní dramatickou improvizaci, a přitom si užíváme spoustu legrace. Díky autorskému psaní jsou mnozí z nich autory velmi zdařilých povídek či básní.  Na dramatických akademiích  bývá  uvedeno krátké divadelní představení v podání  členů dramatického a divadelního kroužku.  Každoročně jezdíme na letní tábor s dramatickým zaměřením.

DIVADELNÍ KROUŽEK

Simona Mašatová

Charakteristika: základy dramatického a divadelního umění pro děti od 6 -15let.

Výchovně vzdělávací cíle

 • naučit základním dovednostem a znalostem dramatického umění
 • rozvíjet a obohacovat představivost
 • podporovat a uplatňovat intuici, rozvíjet tvořivost
 • vést k samostatnému a osobitému myšlení
 • osvojit si kultivované vyjadřování myšlenek, správně intonovat.

Obsah činnosti

 • nácvik, uvolnění a soustředění, odbourání zábran a napětí
 • rozehřívací hry
 • práce s tělem a pohybem ve vztahu k prostoru
 • pantomima
 • nácvik plynulosti řeči a slovní komunikace
 • improvizace s dějem, nastudování a zvládnutí role
 • rytmická cvičení

Očekávané výstupy

 • zvládnutí základních technik divadelního a dramatického oboru

(dialog, monolog, pantomima, improvizační techniky,)

 • schopnost práce s textem, nastudování, pochopení, vcítění
 • rozšíření představivosti, fantazie a tvořivosti
 • schopnost kolektivně pracovat, naslouchat, uvolnit se, relaxovat

 Metody práce

 • vysvětlování, napodobování, instruktáž, předvádění a pozorování
 • aktivizace, improvizační techniky, experimenty, dialog, cvičení
 • opakování, diskuze, hodnocení,
 • komentáře

 Klíčové kompetence

 • účastník činnosti umí pracovat s textem, zvládne realizovat jednoduché zadání
 • umí samostatně i skupinově pracovat, tvořivě přemýšlet
 • zvládne kultivovaný projev, intonaci
 • zvládne realizovat nastudovanou divadelní roli